Adria Mobil a životní prostředí

O firmě Adria

Adria Mobil a životní prostředí

Jsme si vědomi, že zachování zdravého a bezpečného životního prostředí je základní podmínkou pro vývoj všech našich činností - výrobu a inzerci produktů přátelských k životnímu prostředí. Je naším právem, závazkem a zodpovědností, abychom přispívali k zdravému a neznečištěnému prostředí pro dnešní i budoucí generace. Firma Adria-Mobil d.o.o. usiluje o titul enviromentálně přátelské společnosti. Proto vedení firmy vzalo za své standardy SIST EN ISO 14001:2005, dodržuje příslušné zákony Slovinské republiky, Evropské unie a další směrnice společnosti.

Jsme zavázáni k:

 • zahrnutí ekologických směrnic do naší strategie vývoje stejně tak jako do každoročního plánování dle předpokládaných měřítek, norem a vedení aktivit a termínů k dalšímu redukování negativních dopadů na životní prostředí,
 • identifikaci a monitorování faktorů životního prostředí, měření enviromentálních indikátorů a aplikaci vhodných opatření v případě rozporu,
 • zajištění dalších zlepšení v rámci enviromentálního systému vedení společnosti,
 • redukci množství vyprodukovaného odpadu a zajištění jeho recyklace dle norem třídění odpadů,
 • usilování o udržitelné a racionální využívání produktů energií a vody,
 • implementaci vhodných školení enviromentální ochrany a zvyšování povědomí o povinnostech v pracovním a životním prostředí u zaměstanců,
 • spolupráci se zainteresovanými interními a externími poradci,
 • diskuzi problémů životního prostředí ve spolupráci s našimi dodavateli a dealery,
 • pravidelně informovat naše zaměstnance o výsledcích posudků v oblasti životního prostředí,
 • limitování závadných materiálů ve výrobě,
 • implementaci a podpoře výzkumných programů v oblasti redukce negativních dopadů naší firmy na životní prostředí
 • informování všech osob a subjektů tvořících jméno společnosti, či pracujících v jeho zájmu o enviromentální politice společnosti.

Enviromentální politika je dokument dostupný široké veřejnosti.

ADRIA MOBIL, d.o.o.

Generální ředitelka

Sonja Gole, BSc (Econ)